Βιομηχανικές Υπηρεσίες

Η NAIAS LABS προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αξιόπιστων , πιστοποιημένων κατά τα διεθνή πρότυπα, και ελκυστικού κόστους επαγγελματικών υπηρεσιών και ελέγχων ποιότητας σε βιομηχανικούς τομείς όπως τα διυλιστήρια, οι μεταλλευτικές δραστηριότητες κλπ.

Εξειδικευμένοι επιστήμονες επικουρικά μπορούν να συμβάλουν στην αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ανωτέρω υπηρεσιών.