ΠΛΥΝΤΡΙΔEΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ SCRUBBERS

Οι νέοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί ρύθμισης της σύνθεσης των ναυτιλιακών καυσίμων έχουν περιορίσει δραστικά τα επιτρεπόμενα επίπεδα εκπομπών θείου. Η δυνατότητα χρήσης ναυτιλιακών καυσίμων υψηλότερης περιεκτικότητας σε θείο επιτρέπεται μόνο εάν το πλοίο έχει εγκατεστημένη μονάδα έκπλυσης των καυσαερίων (scrubber), η οποία αποδεδειγμένα μειώνει τις εκπομπές οξειδίων του θείου στην ατμόσφαιρα. Οι μονάδες έκπλυσης πρέπει να παρακολουθούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την μέτρηση της αποδοτικότητάς τους.
H NAIAS LABS προσφέρει διεθνώς το πρόγραμμα NASCRUBBER, για την παρακολούθηση της απόδοσης των scrubber με βάση τις αντίστοιχες οδηγίες των MEPC 259(68) και VGP / 2013.
Το πρόγραμμα προσφέρεται με αυτόνομα kit για την ορθή δειγματοληψία χρησιμοποιώντας διαδικασίες σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες, την μεταφορά των δειγμάτων μέσω του διεθνούς συστήματος της NAIAS LABS σε συνεργασία με την DHL στην αναλυτική μονάδα και τις μετρήσεις όλων των απαιτούμενων παραμέτρων ποιότητας των δειγμάτων υδάτων έκπλυσης χρησιμοποιώντας πρότυπες μεθόδους ISO. Επιπλέον, στο kit περιέχονται λεπτομερείς οδηγίες χρήσης προς το πλήρωμα του πλοίου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι διαθέσιμα, εκτός της έντυπης τελικής έκθεσης, και ψηφιακά με ασφάλεια, στο ιδιαίτερο πεδίο του πελάτη στην ψηφιακή πλατφόρμα της NAIAS LABS.
Η παρουσία επιθεωρητή της NAIAS LABS, πιστοποιημένου κατά IFIA, για την εκτέλεση της δειγματοληψίας είναι επίσης δυνατή στα πλαίσια της διαθεσιμότητας.