ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Αποτελούν μια νέα γενιά καυσίμων, τα οποία δύναται να συνεισφέρουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, βοηθώντας την επίτευξη του στόχου περιορισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που έχει θέσει ο IMO. Τα βιοκαύσιμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσμιξη σε ναυτιλιακά καύσιμα, σε καύσιμα αεροπορίας και βιομηχανίας. Η παρουσία τους στα μίγματα καυσίμων καθιστά αναγκαία τη χρήση εξειδικευμένων αναλυτικών πρωτοκόλλων ποιοτικού ελέγχου, τα οποία δύναται να περιλαμβάνουν και μικροβιολογικές παραμέτρους.

Η NAIAS LABS έχει τη γνώση, την εμπειρία και τον κατάλληλο εξοπλισμό για τον ποιοτικό έλεγχο βιοκαυσίμων, εφαρμόζοντας κατάλληλες, πρότυπες μεθόδους .

Ο έλεγχος βιοκαυσίμων από την NAIAS LABS, αποτελεί τμήμα του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου ποιότητας καυσίμων NAFUEL.